Statut Szkoły Podstawowej w Ibramowicach

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Ibramowicach;
  1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
  1. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Ibramowicach.

§ 2.

 1. Szkoła nosi nazwę: „Szkoła Podstawowa w Ibramowicach”.
 2. Siedziba Szkoły znajduje się w Ibramowicach 42, 32- 109 Pałecznica.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Pałecznica.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

§ 3.

 1. Szkoła Podstawowa w Ibramowicach jest jednostka budżetową i publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.
 2. W Szkole są organizowane oddziały przedszkolne.

§ 4.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, w szczególności koncentrując się na prowadzeniu działalności:

 1. dydaktycznej;
  1. wychowawczej;
  1. opiekuńczej;
  1. edukacyjnej;
  1. kulturalnej;
  1. profilaktycznej;
  1. prozdrowotnej;
  1. sportowej;
  1. rekreacyjnej, uwzględniającej potrzeby środowiska lokalnego.

§ 5.

Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
 2. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole;
 3. stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych;
 4. uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów;
 5. dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów;
 6. wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki;
 7. utrzymywanie w Szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • stałe podnoszenie jakości pracy Szkoły.

Rozdział 2.

Organy Szkoły

§ 6

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.
 1. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
  1. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  1. zapewnia optymalne warunki do realizacji statutowych celów i zadań szkoły, dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
  1. odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz realizację zadań edukacyjnych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych;
  1. przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły;
  1. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;
  1. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
  1. opracowuje arkusz organizacyjny szkoły;
  1. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  1. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej;
  1. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
  1. występuje    z      wnioskami,   po      zasięgnięciu    opinii                     rad pedagogicznych, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników;
  1. dba o powierzone mienie;
  1. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego Wójt Gminy Pałecznica.
 • W przypadku powołania przez organ prowadzący na stanowisko Dyrektora osoby niebędącej nauczycielem nadzór pedagogiczny sprawuje wicedyrektor powołany przez Dyrektora szkoły.
 1. Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej;
 • Dyrektor w szczególności określa zakres kompetencji i zadań dla wicedyrektora szkoły.

§ 7.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 8.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 9.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planu pracy Szkoły;
  1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  1. podejmowanie  uchwał   w    sprawie   eksperymentów pedagogicznych              w    Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów oraz Radę Rodziców;
  1. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  1. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
  1. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
  1. uchwalanie zmian statutu szkoły;
  1. zgoda na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
  1. postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
  1. promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  1. postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału;
  1. delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
  1. zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  1. wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  1. uzgodnienie z radą rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 10.

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 • W  skład  Rady  Rodziców  wchodzą  po  jednym  przedstawicielu  rad  oddziałowych,   wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
 • W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 • W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 • Rada      Rodziców    uchwala     regulamin    swojej    działalności,   w     którym określa w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz

          przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły;

 • zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, o których mowa w ust. 4.

§ 11.

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo    do    zapoznawania    się    z    programem    nauczania,    z    jego    treścią,    celem i stawianymi wymaganiami;
  1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  1. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  1. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  1. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie        z        własnymi        potrzebami        i        możliwościami         organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
  1. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 • Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
 1. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego;
  1. opiniowanie wniosku dyrektora Szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  1. opiniowanie wzoru jednolitego stroju;
  1. na     wniosek    dyrektora   Szkoły    opiniowanie   pracy nauczyciela       w                związku z dokonywaniem oceny jego pracy;
  1. opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  1. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  1. opiniowanie długości przerw międzylekcyjnych;
  1. opiniowanie organizacji przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie Szkoły.

§ 12.

 1. Organy Szkoły współdziałają na zasadzie pełnego partnerstwa z poszanowaniem swoich autonomicznych kompetencji.
 2. Przewodniczący    organów    kolegialnych     lub     ich     przedstawiciele     mogą     uczestniczyć w zebraniach innych organów, za ich zgodą lub na zaproszenie.
 3. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Szkoły ustala się zasady porozumiewania się i przekazywania informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach:
 1. co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywać się będą spotkania przedstawicieli organów szkoły;
  1. w szczególnych przypadkach, na wniosek jednego z organów może zostać zwołane spotkanie przedstawicieli organów Szkoły;
  1. w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkań przedstawicieli organów Szkoły.

Rozdział 3.

Organizacja pracy Szkoły

§ 13.

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

§ 14.

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 15.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. W     uzasadnionych     przypadkach     dopuszcza     się     prowadzenie     zajęć     edukacyjnych  w   czasie   od   30    do   60    minut,    zachowując   ogólny   tygodniowy    czas   zajęć    ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, informatyka, technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego innym nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie obiadu, która trwa 20 minut.

§ 16.

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Organizację     stałych,      obowiązkowych      i      nadobowiązkowych      zajęć      dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego w przedziale od 7.30 do 15.30 w ramach 40 godzinnego tygodnia czasu pracy.
 • Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole:

1) w wymiarze 1 godziny tygodniowo,

2) a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć –w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

1. Zgodnie z art.42.1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2.W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust.1, ora z ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym wust.3 lub ustalonym na podstawie ust.4a albo ust.7 KN;

2)inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3)zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 17.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 6. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

§ 18.

 1. W Szkole działa biblioteka szkolna.
 2. Zadaniem biblioteki szkolnej jest:
  1. gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
  1. tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;
  1. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  1. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;.
 3. Biblioteka szkolna działa na podstawie regulaminu biblioteki, który określa m.in. prawa i obowiązki osób korzystających ze zbioru biblioteki.
 4. Godziny pracy biblioteki szkolnej są dostosowane do potrzeb uczniów.
 5. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami.
 6. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
 7. Współpraca z innymi bibliotekami polega na:
  1. wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych;
  1. wymianie wiedzy i doświadczeń;
  1. udziale w targach i kiermaszach.

§ 19.

 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w Szkole dłużej ze względu na:
  1. czas pracy rodziców;
  1. organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły;
  1. inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w Szkole (np. oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne, nieuczestniczenie w zajęciach edukacyjnych).
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których realizowane są w Szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji.
 4. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 5. Zajęcia w świetlicy prowadzi nauczyciel wychowawca.
 6. Zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych.
 7. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

§ 20.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła  zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
 2. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala właściciel firmy gastronomicznej.
 4. Uczniowie będący w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, objęci są dożywianiem w ramach finansowania posiłku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy.

§ 21.

 1. Szkoła otacza opieką uczniów i udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
 2. Wychowawcy, nauczyciele otaczają szczególną opieką i wsparciem uczniów potrzebujących pomocy.
 3. Diagnozę potrzeb uczniów przeprowadzają wychowawcy klas we wrześniu każdego roku szkolnego,              a                                także na bieżąco w razie konieczności.

§22.

 1. W Szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, w którym realizowane jest wychowanie przedszkolne.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§23.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Szkołę na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.

§ 24.

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
  1. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

§ 25.

 1. Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza jej terenem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 • Dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym są pod opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.
 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 • Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.
 • Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej do tego osoby.
 • Pracownicy szkoły nie podają dzieciom w oddziale przedszkolnym żadnych leków.

§ 26.

Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

§ 27.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 28.

 1. Formami współdziałania Szkoły z rodzicami uczniów są:
  1. zebrania grupowe;
  1. godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje na temat postępów i zachowania uczniów;
  1. konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielami;
  1. zajęcia otwarte;
  1. udział w uroczystościach szkolnych.
 2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
  1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczącej ucznia, jego zachowania i rozwoju;
  1. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania uczniowi pomocy;
  1. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Szkoły;
  1. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
 3. Spotkania z rodzicami uczniów w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (godziny otwarte) organizowane są dwa razy w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 29.

Współpraca Szkoły z rodzicami uczniów polega w szczególności na:

 1. kontaktach z wychowawcą oddziału i nauczycielami;
  1. poradach pedagoga szkolnego;
  1. zgłaszaniu wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
  1. wyrażaniu opinii dotyczących pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

§ 30.

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
  1. dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
  1. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
  1. doskonalenie  umiejętności  dydaktycznych  i podnoszenie    poziomu        wiedzy merytorycznej.

§ 31.

 1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniów oraz dba o ich zdrowie:
  1. w czasie pobytu w Szkole poprzez:
   1. dyżury nauczycieli i innych pracowników w budynku i jego otoczeniu zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów,
   1. prowadzenie wszelkich zajęć pod nadzorem nauczycieli,
   1. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
   1. zapewnienie różnorodności zajęć w każdym dniu;
  1. w czasie pobytu poza Szkołą poprzez:
   1. przydzielanie opiekunów wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   1. zgłaszanie właściwym służbom autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej,
   1. zaopatrzenie uczniów w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej w czasie prac na rzecz Szkoły lub środowiska;
 2. W budynku Szkoły zapewnia się:
  1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych i wywieszenie planu ewakuacji w widocznych miejscach;
  1. odpowiednią wentylację i ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sal lekcyjnych;
  1. odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym;
  1. zabezpieczenie schodów balustradami z poręczami;
  1. wyposażenie świetlicy, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu w apteczki.
 3. Wejście na teren Szkoły zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na terenie osób nieuprawnionych.
 4. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne polegające na:
  1. szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz udzielania pierwszej pomocy;
  1. dostosowaniu wymiarów stolików, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz wymagań ergonomii;
  1. omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych.

§ 32.

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców, bądź inne osoby pełnoletnie, upoważnione przez rodziców – na podstawie pisemnego upoważnienia.
 2. Rodzice przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Szkoły przez upoważnioną przez nich osobę
 • Pracownicy Szkoły odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub zachowującej się w sposób budzący uzasadnione wątpliwości co do możliwości zapewnienia przez nią pełnego bezpieczeństwa dziecku.
 • O każdym przypadku odmowy wydania dziecka należy niezwłocznie poinformować Dyrektora oraz odpowiednio rodziców albo drugiego z rodziców.

§ 33.

Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Szkole oraz w trakcie zajęć poza terenem Szkoły, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

§ 34.

 1. Dzieci przebywające w Szkole są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i zabawy.
 2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

§ 35.

 1. Nauczyciel opuszcza oddział przedszkolny w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących dzieci.
 2. Nauczyciel może opuścić dzieci w nagłym wypadku pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.

§ 36.

 1. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 2. Wycieczki i spacery poza teren Szkoły odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
 3. Wycieczki i spacery dzieci poza teren Szkoły odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców dziecka.

§ 37.

Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

§ 38.

Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, niepokojących symptomach.

§ 39

Szczegółowa  organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu uczniów realizacja zajęć może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami art. 125a ustawy – Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem w szczególności:
 • równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 1, są realizowane:
 • z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, lub
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub
 • w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 1, realizowane są z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, do których należą:
 • komunikator messenger;
 • grupy społecznościowe Face -book
 • poczta elektroniczna;
 • platforma edukacyjna teams;
 • dziennik elektroniczny Uonet Vulcan.
 • Uczniowie korzystają z materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć, które są im przekazywane w następujący sposób:
 • platforma edukacyjna teams;
 • dziennik elektroniczny Uonet Vulcan .
 • Nauczyciele przekazują uczniom informację na temat źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 5.
 • Nauczyciele zapewniają bezpieczne uczestnictwo uczniów w tych zajęciach w szczególności:
 • w odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w ust. 4,
 • mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 • Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach jest:
 • obecność na zajęciach on-line stwierdzona przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
 • podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań.

8.*Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

Dyrektor szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne–także dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwiają dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu.

Oznacza to, że dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym ustala, czy można uczniowi zorganizować nauczanie indywidualne w formie zdalnej,biorąc pod uwagę zalecenia w orzeczeniu.

Realizacja nauczania indywidualnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest realizowana zgodnie z art.125aust. 3 i 4 ustawy–Prawo oświatowe:

1)z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art.44a ust.1, lub

2)z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub

3)przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub

4)w inny sposób niż określone w pkt 1 – 3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki informują organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 39.

Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  1. zachowanie ucznia.

§ 40.

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  1. bieżące;
  1. klasyfikacyjne:
   1. śródroczne i roczne,
   1. końcowe.
 2. W     klasach     I–III     śródroczne     i     roczne     oceny     klasyfikacyjne     z     obowiązkowych    i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

§ 41.

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niż w ostatnim tygodniu nauki przed rozpoczęciem ferii zimowych.
 • Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Klasyfikację roczną przeprowadza się nie później niż na tydzień przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.
 • Klasyfikacja   roczna   w   klasach    I-III    polega    na   podsumowaniu    osiągnięć   edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia       z       zajęć       edukacyjnych,      określonych      w      szkolnym      planie       nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Oceny    śródroczne    i    roczne    z    poszczególnych    zajęć    edukacyjnych    oraz    śródroczne i roczne oceny zachowania nauczyciele ustalają najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

§ 42.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

§ 43.

 1. W   klasach  I   –   III   bieżące  oceny   z   obowiązkowych zajęć edukacyjnych   ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6;
  1. stopień bardzo dobry – 5;
  1. stopień dobry – 4;
  1. stopień dostateczny– 3;
  1. stopień dopuszczający – 2;
  1. stopień niedostateczny – 1.
 • Ocenę bieżącą zachowania nauczyciel ustala uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 3, wg skali:
  • wzorowe – wz;
  • bardzo dobre – bdb;
  • dobre – db;
  • poprawne – pop;
  • nieodpowiednie – ndp;
  • naganne – ng.
 • Kryteria ocen zachowania:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowania się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom.
 • W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

§ 44.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6;
  1. stopień bardzo dobry – 5;
  1. stopień dobry – 4;
  1. stopień dostateczny – 3;
  1. stopień dopuszczający –2;
  1. stopień niedostateczny – 1.
 2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.
 3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
 4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”.
 5. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
  1. prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych, obejmujące treść całego działu lub jego dużą część;
  1. testy, sprawdziany;
  1. kartkówki z trzech ostatnich tematów;
  1. prace domowe;
  1. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
  1. wypowiedzi ustne;
  1. prace w zespole;
  1. prace plastyczne i techniczne;
  1. testy sprawnościowe;
 1. działalność muzyczna.
 2. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić ucznia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnej pracy kontrolnej (testu, sprawdzianu), obejmującego swym zakresem wiadomości powyżej 3 lekcji.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do uzgodnienia terminów sprawdzianów tak, aby nie było ich więcej niż 3 w tygodniu i nie więcej niż jeden w ciągu dnia.

§ 45.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe – wz;
  1. bardzo dobre – bdb;
  1. dobre – db;
  1. poprawne – pop;
  1. nieodpowiednie – ndp;
  1. naganne – ng.
 2. Kryteria oceniania zachowania obejmują obszary:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  1. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  1. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  1. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  1. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  1. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  1. okazywanie szacunku innym osobom.

§ 46.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

§ 47.

 1. Wychowawca oddziału przeprowadza w ciągu roku szkolnego co najmniej cztery spotkania ogólne (wywiadówki) z rodzicami i nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne celem przedstawienia i omówienia postępów i trudności w nauce, zachowania i szczególnych uzdolnień uczniów.
 2. Nie później niż na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 48.

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 • W   wyjątkowych   przypadkach,    uzasadnionych    poziomem    rozwoju    i    osiągnięć    ucznia   w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

§ 49.

Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

§ 50.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 51.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VIII i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Rozdział 5.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§ 52.

 1. Szkoła prowadzi zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
  1. w klasach I–VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
  1. w klasach VII i VIII zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.
 • System doradztwa zawodowego w Szkole obejmuje:
  • wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami;
  • rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe;
  • gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
  • pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie doradztwa zawodowego.

Rozdział 6.

Wolontariat szkolny

§ 53.

 1. Samorząd uczniowski ma możliwość, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd wybiera ze swojego składu radę wolontariatu.
 3. Do zakresu działania rady wolontariatu, o której mowa w ust. 2 należy w szczególności:
  1. diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;
  1. opiniowanie ofert działań i decydowanie o wyborze konkretnych działań do realizacji;
  1. koordynacja zadań z zakresu wolontariatu;
  1. organizacja pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych;
  1. organizacja przeprowadzania lekcji, wykładów z tematów, które zna uczeń;
  1. działania kulturalne, a w szczególności:
   1. przygotowywanie szkolnych spektakli,
   1. tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o tematyce humanitarnej;
  1. angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w projekty z zakresu wolontariatu;
  1. promowanie idei wolontariatu.
 4. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, za zgodą rodziców.

Rozdział 7.

Dzieci i Uczniowie

§ 54.

Uczeń ma prawo, w szczególności do:

 1. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
  1. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                i                  rocznych                 ocen klasyfikacyjnych z       obowiązkowych        i        dodatkowych        zajęć        edukacyjnych,        wynikających z realizowanego programu nauczania;
  • informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej;
  • ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • swobody   wyrażania myśli,   przekonań,   w   szczególności   dotyczących   życia   szkoły,   a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  • wiedzy    o      przepisach    normujących   działalność dydaktyczną,  wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
  • znajomości praw i procedurach odwołania się oraz instytucjach, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw;
  • odpoczynku;
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • wpływania  na    życie   szkoły   przez    działalność samorządową,     zrzeszanie         się w organizacjach działających w szkole;
  • pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce;
  • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
  • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
  • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
  • redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi             potrzebami             i               możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 55.

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń albo jego rodzice ma prawo złożyć skargę do dyrektora Szkoły.
 2. Dyrektor   po     zbadaniu    sprawy    powiadamia   pisemnie zainteresowanych                rodziców i ucznia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia skargi, o sposobie rozpatrzenia skargi.

§ 56.

Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

 1. systematyczna nauka i rozwijanie swoich umiejętności;
  1. aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;
  1. regularne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, punktualność;
  1. dostarczenie wychowawcy, najpóźniej do 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły, pisemnej prośby rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w szkole;
  1. godne reprezentowanie szkoły;
 • dbanie o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;
  • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz innych osób;
  • dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;
  • chronić własne życie i zdrowie;
  • przestrzegać  zasad   higieny  w   trakcie  zajęć,   a    także przed             ich       rozpoczęciem i w czasie przerw;
  • nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających;
  • dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;
  • naprawić wyrządzone przez siebie szkody;
  • dbać   o   schludny   wygląd,   nosić   strój   uczniowski   zgodnie   z   ustalonymi   zasadami    i warunkami;
  • właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych;
  •   wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć   edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw między zajęciami.

§ 57.

 1. Uczeń może być nagradzany za:
  1. rzetelną naukę i wzorowe zachowania;
  1. dobre lokaty w konkursach;
  1. osiągnięcia sportowe;
  1. aktywną pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
 2. Nagrody stosowane wobec uczniów:
  1. ustna pochwała wychowawcy wobec klasy;
  1. pochwała dyrektora szkoły na forum klasy;
  1. pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły;
  1. list gratulacyjny skierowany do rodziców i dyplom dla ucznia;
 • nagroda książkowa lub rzeczowa;
  • wpis do Złotej Księgi Szkoły.
 • Wpis do Złotej Księgi Szkoły może uzyskać uczeń, którego średnia ocen wynosi co najmniej 5,0 i otrzymał wzorową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 58.

 1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o jej przyznaniu.
 2. Dyrektor Szkoły rozpoznaje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§ 59.

 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i niewywiązywanie się ze swoich obowiązków.
 2. Karami stosowanymi wobec uczniów są:
  1. upomnienie wychowawcy;
  1. nagana wychowawcy klasy;
  1. upomnienie dyrektora szkoły;
  1. nagana dyrektora szkoły;
  1. zawieszenie uczniowi prawa udziału w: dyskotekach klasowych lub szkolnych, w wycieczkach rekreacyjnych;
  1. przeniesienie ucznia do innego oddziału.
 3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 4. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

§ 60.

 1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od kary do dyrektora Szkoły. Odwołanie składa się na      piśmie      w      terminie      do      3       dni       roboczych       od       powiadomienia  ukaraniu.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołanie i postanawia:
  1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
  1. odwołać karę;
  1. zawiesić warunkowo wykonanie kary.
 3. Dyrektor Szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, powiadamia ucznia i jego rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania.

§ 61.

Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminów szkolnych dyrektor Szkoły może skierować wniosek do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 62.

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w następujących przypadkach:
  1. nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym przez miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu;
  1. gdy   zachowanie  dziecka  zagraża   bezpieczeństwu jego samego                 i             innych    dzieci i z tego powodu dziecko wymaga dodatkowej opieki osoby dorosłej;
  1. rażącego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu.
 2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy dzieci w sytuacji opisanej w ust. 1 dyrektor zobowiązany jest wcześniej podjąć następujące działania:
  1. wdrożyć program naprawczy mający na celu pomoc dziecku;
  1. zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy w celu korekcji zachowań dziecka;
  1. zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc.
 3. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 2 nie przynoszą oczekiwanych efektów, dyrektor skreśla dziecko z listy dzieci oddziału przedszkolnego.
 4. Skreślenie dziecka z listy dzieci oddziału przedszkolnego nie dotyczy dziecka odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:

– pouczenia,

– ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie,

– przeproszenia pokrzywdzonego,

– przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego.

Wprowadza się możliwości stosowania wobec nieletnich przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza nieletni, oraz przez Policję środków oddziaływania wychowawczego, jeżeli będzie to wystraczające w drobnych sprawach o demoralizację i czyny karalne, bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego.

Dolny próg wieku osoby, wobec której może zostać wszczęte postępowanie w sprawie  o demoralizację –ukończone 10 lat.

Rozdział 8.

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 63.

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 64.

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość.
 • Nauczyciel jest obowiązany do poszanowania godności ucznia.
 • Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  • realizowanie dopuszczonego w Szkole programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów;
  • zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z realizowanego w Szkole programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
  • udzielanie rodzicom informacji dotyczących ucznia, jego zachowania i rozwoju;
  • współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
  • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów;
  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
  • czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;
  • współpraca z rodzicami.
 • Do zadań nauczyciela wychowawcy należy dodatkowo:
  • opieka nad oddziałem;
  • informowanie na bieżąco rodziców uczniów o ich postępach w nauce oraz zachowaniu;
  • monitorowanie frekwencji uczniów;
  • wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Pedagogiczną.
 • Dotyczy zakresu zadań nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów,

logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
 2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, realizują:
 3. zajęcia w ramach zadań związanych z:
 4. prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,
 5. udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
 7. prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764);
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • Pedagodzy specjalni w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, realizują zajęcia w ramach zadań związanych z:
 • rekomendowaniem dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079);
 • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, we współpracy z nauczycielami;
 • wspieraniem nauczycieli w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 • rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
 • dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 • określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
 • Do zakresu zadań pedagoga specjalnego w Szkole należy w szczególności:
 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 • rekomendowaniu dyrektorowi Szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 • współpraca, w zależności od potrzeb, z:
 • rodzicami uczniów,
 • dyrektorem Szkoły,
 • nauczycielami, wychowawcami lub specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież,
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem sądowym;
 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.

§ 65.

 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie budynku Szkoły i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość w budynku szkolnym i wokół niego.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor.

Rozdział 9.

Warunki stosowania ceremoniału szkolnego

§ 66.

Uczeń   ma   prawo   i  obowiązek  poznawania   historii  szkoły,   postaci  związanych   z  jej  tradycją     i środowiskiem lokalnym.

§ 67.

 1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania dobrych jej tradycji.
 2. Do     najważniejszych   uroczystości    tworzących    ceremoniał szkolny                           zalicza             się w szczególności:
  1. rozpoczęcie roku szkolnego;
  1. ślubowanie uczniów klas pierwszych;
  1. w oddziałach przedszkolnych pasowanie na przedszkolaka;
  1. Dzień Edukacji Narodowej;
  1. Święto Niepodległości;
  1. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
  1. uroczyste pożegnanie szkoły przez uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej;
  1. zakończenie roku szkolnego;
 3. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych, o których mowa w ust. 2.

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

§ 68.

 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 69.

 1. Szczegółowe zasady organizacji życia szkoły określają regulaminy.
  1. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna Szkoły.
  1. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie internetowej Szkoły.